Nghiên cứu phương thức chuyển dịch phát ngôn có hàm ý từ tiếng Anh sang tiếng Việt ( Trên cứ liệu ngôn ngữ hội thoại trong tác phẩm văn học): Luận án TS. Ngôn ngữ học: 62 22 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35030Nghiên cứu phương thức chuyển dịch phát ngôn có hàm ý từ tiếng Anh sang tiếng Việt ( Trên cứ liệu ngôn ngữ hội thoại trong tác phẩm văn học): Luận án TS. Ngôn ngữ học: 62 22 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35030