Khảo sát dịch thuật Trung - Việt ( Trên các bản dịch văn bản thương mại Trung - Việt ): Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam: 62 22 01 20

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35035Khảo sát dịch thuật Trung - Việt ( Trên các bản dịch văn bản thương mại Trung - Việt ): Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam: 62 22 01 20

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35035