Thành phố Hải Phòng tử năm 1888 đến năm 1945 : Luận án TS. Lịch sử: 62 22 54 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35059Thành phố Hải Phòng tử năm 1888 đến năm 1945 : Luận án TS. Lịch sử: 62 22 54 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35059