Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo kinh tế nông nghiệp từ năm 1997 đến năm 2010: Luận án TS. Nhân văn khác: 62 22 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35094Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo kinh tế nông nghiệp từ năm 1997 đến năm 2010: Luận án TS. Nhân văn khác: 62 22 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35094