Diện mạo khu phố người Hoa ở Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX qua tư liệu địa chính

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35251Diện mạo khu phố người Hoa ở Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX qua tư liệu địa chính

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35251