Thơ Khuynh hướng điền viên- sơn thủy Việt Nam thế kỷ XV – XVI nhìn từ góc độ đặc trưng thẩm mỹ : Luận văn ThS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 60 22 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35299Thơ Khuynh hướng điền viên- sơn thủy Việt Nam thế kỷ XV – XVI nhìn từ góc độ đặc trưng thẩm mỹ : Luận văn ThS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 60 22 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35299