Nghệ thuật chuyển thể tác phẩm văn học sang điện ảnh nhìn từ phương diện cốt truyện và nhân vật (qua Trăng nơi đáy giếng, Cánh đồng bất tận) : Luận văn ThS. Nghệ thuật trình diễn: 60 21 02 31

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35301Nghệ thuật chuyển thể tác phẩm văn học sang điện ảnh nhìn từ phương diện cốt truyện và nhân vật (qua Trăng nơi đáy giếng, Cánh đồng bất tận) : Luận văn ThS. Nghệ thuật trình diễn: 60 21 02 31

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35301