Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lãnh đạo bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa hát Xoan từ năm 2000 đến năm 2011 : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 56

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35362Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lãnh đạo bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa hát Xoan từ năm 2000 đến năm 2011 : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 56

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35362