Anna Karenina từ tiểu thuyết sang phim qua cách nhìn thông diễn học. Luận văn ThS. Văn học nước ngoài: 60.22.30

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35439Anna Karenina từ tiểu thuyết sang phim qua cách nhìn thông diễn học. Luận văn ThS. Văn học nước ngoài: 60.22.30

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35439