Tri thức của đồng bào dân tộc thiểu số về y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng (Qua khảo sát dân tộc Thái ở tỉnh Điện Biên, Dao ở Lào Cai và Mường ở Hòa Bình): Luận văn ThS. Xã hội học: 60 31 30

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35462Tri thức của đồng bào dân tộc thiểu số về y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng (Qua khảo sát dân tộc Thái ở tỉnh Điện Biên, Dao ở Lào Cai và Mường ở Hòa Bình): Luận văn ThS. Xã hội học: 60 31 30

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35462