Nghiên cứu hành vi tiêu dùng du lịch của du khách Mỹ tại Việt Nam. Vận dụng cho Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam - Hà Nội : Luận văn ThS. Du lịch

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35519Nghiên cứu hành vi tiêu dùng du lịch của du khách Mỹ tại Việt Nam. Vận dụng cho Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam - Hà Nội : Luận văn ThS. Du lịch

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35519