Vấn đề thực thi bản quyền tài liệu khoa học và công nghệ tại các thư viện trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 20

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35538Vấn đề thực thi bản quyền tài liệu khoa học và công nghệ tại các thư viện trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 20

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35538