Sự gắn kết của vị thành niên nông thôn với gia đình hiện nay (qua nghiên cứu tại xã Hà Bắc - huyện Hà Trung - tỉnh Thanh Hóa) : Luận văn ThS. Xã hội học: 60 31 30

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35548Sự gắn kết của vị thành niên nông thôn với gia đình hiện nay (qua nghiên cứu tại xã Hà Bắc - huyện Hà Trung - tỉnh Thanh Hóa) : Luận văn ThS. Xã hội học: 60 31 30

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35548