Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ đối với kiến trúc và điêu khắc Phật giáo Trung Quốc : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 50

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35727Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ đối với kiến trúc và điêu khắc Phật giáo Trung Quốc : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 50

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35727