Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với đoàn thanh niên ở tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 60 31 20

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35806Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với đoàn thanh niên ở tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 60 31 20

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35806