Hội đồng niên: các vai trò, khuôn mẫu và ứng xử trong xã hội nông thôn đang chuyển đổi : trường hợp làng Quan Đình, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 70

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35860Hội đồng niên: các vai trò, khuôn mẫu và ứng xử trong xã hội nông thôn đang chuyển đổi : trường hợp làng Quan Đình, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 70

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35860