Hoàn thiện cơ chế hạch toán kinh tế đối với các tổ chức khoa học và công nghệ : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 70

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35958Hoàn thiện cơ chế hạch toán kinh tế đối với các tổ chức khoa học và công nghệ : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 70

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35958