Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các công trình thủy lợi, thủy điện đến tình hình lũ lụt lưu vực sông Thu Bồn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3602Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các công trình thủy lợi, thủy điện đến tình hình lũ lụt lưu vực sông Thu Bồn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3602