Bia đá thế kỷ XVII của một số chùa ở ngoại thành Hà Nội ( Khảo sát 10 huyện phía tây và nam Hà Nội) : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36129Bia đá thế kỷ XVII của một số chùa ở ngoại thành Hà Nội ( Khảo sát 10 huyện phía tây và nam Hà Nội) : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36129