Chính sách an ninh quốc phòng của Triều Nguyễn đối với vùng biên giới phía Bắc (1802-1858): Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36131Chính sách an ninh quốc phòng của Triều Nguyễn đối với vùng biên giới phía Bắc (1802-1858): Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36131