Người Thanh Hóa ở Thăng Long thời Lê - Trịnh ( thế kỷ XVII - XVIII ) : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36141Người Thanh Hóa ở Thăng Long thời Lê - Trịnh ( thế kỷ XVII - XVIII ) : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36141