Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVũ, Văn Quân, người hướng dẫn
dc.contributor.authorPhạm, Thị Hằng
dc.date.accessioned2017-05-17T05:46:07Z-
dc.date.available2017-05-17T05:46:07Z-
dc.date.issued2008
dc.identifier.degreecodeV_L2_01425
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36162-
dc.description.abstract134 tr. + CD-ROM
dc.description.abstractLuận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
dc.description.abstractVới phạm vi nghiên cứu là vấn đề tư tưởng Phật giáo thời Lý Trần, luận văn khái quát về xã hội Đại Việt thời Lý Trần và những tác động trực tiếp của các yếu tố chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội đối với Phật giáo thời Lý Trần. Làm rõ những nội dung cơ bản (...)
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.publisherĐHKHXH & NV
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lịch sử Việt Nam (Full)
dc.subjectLịch sử tư tưởng Phật giáo
dc.subjectNhà Lý
dc.subjectNhà Trần
dc.subjectPhật giáo
dc.subjectTư tưởng Phật giáo
dc.titleBước đầu tìm hiểu tư tưởng Phật giáo thời Lý Trần : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54
dc.typeThesis
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • V_L2_01425_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,64 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorVũ, Văn Quân, người hướng dẫn
  dc.contributor.authorPhạm, Thị Hằng
  dc.date.accessioned2017-05-17T05:46:07Z-
  dc.date.available2017-05-17T05:46:07Z-
  dc.date.issued2008
  dc.identifier.degreecodeV_L2_01425
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36162-
  dc.description.abstract134 tr. + CD-ROM
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
  dc.description.abstractVới phạm vi nghiên cứu là vấn đề tư tưởng Phật giáo thời Lý Trần, luận văn khái quát về xã hội Đại Việt thời Lý Trần và những tác động trực tiếp của các yếu tố chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội đối với Phật giáo thời Lý Trần. Làm rõ những nội dung cơ bản (...)
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.publisherĐHKHXH & NV
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Lịch sử Việt Nam (Full)
  dc.subjectLịch sử tư tưởng Phật giáo
  dc.subjectNhà Lý
  dc.subjectNhà Trần
  dc.subjectPhật giáo
  dc.subjectTư tưởng Phật giáo
  dc.titleBước đầu tìm hiểu tư tưởng Phật giáo thời Lý Trần : Luận văn ThS. Lịch sử: 60 22 54
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • V_L2_01425_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,64 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :