Xây dựng và phát triển nguồn học liệu phục vụ đào tạo theo phương thức tín chỉ tại Trung tâm Thư viện-Học liệu trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật Thanh Hóa : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 20

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36197Xây dựng và phát triển nguồn học liệu phục vụ đào tạo theo phương thức tín chỉ tại Trung tâm Thư viện-Học liệu trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật Thanh Hóa : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 20

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36197