Xây dựng thư viện điện tử tại trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội: Thực trạng và giải pháp hòan thiện : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 20

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36208Xây dựng thư viện điện tử tại trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội: Thực trạng và giải pháp hòan thiện : Luận văn ThS. Thông tin: 60 32 20

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36208