Một số vấn đề về quản lý văn hóa đô thị Hải Phòng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 60

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36241Một số vấn đề về quản lý văn hóa đô thị Hải Phòng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 60

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36241