Làng nghề khảm trai Chuyên Mỹ (Phú Xuyên - Hà Tây) và vấn đề phát triển bền vững làng nghề : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 60

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36245Làng nghề khảm trai Chuyên Mỹ (Phú Xuyên - Hà Tây) và vấn đề phát triển bền vững làng nghề : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 60

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36245