Biến đổi tích phân Fourier và ứng dụng trong thống kê toán học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3629Biến đổi tích phân Fourier và ứng dụng trong thống kê toán học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3629