Liều bệnh nhân trong chuẩn đoán X quang bằng máy chụp cắt lớp vi tính CT

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3638Liều bệnh nhân trong chuẩn đoán X quang bằng máy chụp cắt lớp vi tính CT

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3638