Nghiên cứu nhân giống in vitro một số dòng Lan huệ (Hippeastrum equestre)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3644Nghiên cứu nhân giống in vitro một số dòng Lan huệ (Hippeastrum equestre)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3644