Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008-2009 và tác động đối với kinh tế - xã hội Việt Nam : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36555Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008-2009 và tác động đối với kinh tế - xã hội Việt Nam : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36555