Vận dụng cấu trúc ma trận để sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực của Viện Khoa học Lao động và xã hội: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 72

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36642Vận dụng cấu trúc ma trận để sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực của Viện Khoa học Lao động và xã hội: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 72

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36642