Chế tạo và nghiên cứu tính chất từ của vật liệu nano tổ hợp Fe3O4 – GO

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3665Chế tạo và nghiên cứu tính chất từ của vật liệu nano tổ hợp Fe3O4 – GO

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3665