Nâng cao tính ứng dụng các sản phẩm nghiên cứu khoa học trong lực lượng phòng cháy chữa cháy: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 72

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36684Nâng cao tính ứng dụng các sản phẩm nghiên cứu khoa học trong lực lượng phòng cháy chữa cháy: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 72

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36684