Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Học-
dc.contributor.authorThái, Văn Tào-
dc.date.accessioned2017-05-17T05:55:35Z-
dc.date.available2017-05-17T05:55:35Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationThái, V.T. (2010). Giải pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và triển khai trong các doanh nghiệp chế biến tại tỉnh Vĩnh Long. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36689-
dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản lý khoa học và công nghệ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010-
dc.description.abstractTrình bày cơ sở lý luận về khái niệm biên, phân loại nghiên cứu và triển khai (R&D), cũng như trình bày hệ thống đổi mới quốc gia. Nghiên cứu thực trạng, nhu cầu về hoạt động khoa học và công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam nói chung và thực trạng, nhu cầu tổng quan của doanh nghiệp tỉnh vĩnh Long nói riêng. Đưa ra những đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp đối với Nhà nước. Phân tích thực trạng, nhu cầu hoạt động R&D của doanh nghiệp chế biến Vĩnh Long như: Trình độ; nghiên cứu, triển khai và phát triển công nghệ; một số nguyên nhân hạn chế của việc đầu tư vào KH&CN của các doanh nghiệp. Đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và triển khai trong các doanh nghiệp chế biết tại tỉnh Vĩnh Long: Hoàn thiện cơ chế hỗ trợ đổi mới hệ thống công nghệ tại doanh nghiệp thuộc tầm vĩ mô; Hoàn thiện cơ chế hỗ trợ đổi mới hệ thống công nghệ tại doanh nghiệp thuộc tỉnh Vĩnh Long; Những cơ chế và giải pháp thực hiện khuyến nghị ban hành, nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, triển khai và đổi mới công nghệ đối với doanh nghiệp chế biến tỉnh Vĩnh Long-
dc.format.extent137 tr. + CD-ROM-
dc.language.isovi-
dc.publisherTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý khoa học và công nghệ (Full)-
dc.subjectVĩnh Long-
dc.subjectNghiên cứu khoa học-
dc.subjectDoanh nghiệp-
dc.subjectQuản lý khoa học-
dc.titleGiải pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và triển khai trong các doanh nghiệp chế biến tại tỉnh Vĩnh Long : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 72-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:USSH - Master Theses


There are no files associated with this item.
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Học-
dc.contributor.authorThái, Văn Tào-
dc.date.accessioned2017-05-17T05:55:35Z-
dc.date.available2017-05-17T05:55:35Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationThái, V.T. (2010). Giải pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và triển khai trong các doanh nghiệp chế biến tại tỉnh Vĩnh Long. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36689-
dc.description.abstractLuận văn ThS. Quản lý khoa học và công nghệ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010-
dc.description.abstractTrình bày cơ sở lý luận về khái niệm biên, phân loại nghiên cứu và triển khai (R&D), cũng như trình bày hệ thống đổi mới quốc gia. Nghiên cứu thực trạng, nhu cầu về hoạt động khoa học và công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam nói chung và thực trạng, nhu cầu tổng quan của doanh nghiệp tỉnh vĩnh Long nói riêng. Đưa ra những đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp đối với Nhà nước. Phân tích thực trạng, nhu cầu hoạt động R&D của doanh nghiệp chế biến Vĩnh Long như: Trình độ; nghiên cứu, triển khai và phát triển công nghệ; một số nguyên nhân hạn chế của việc đầu tư vào KH&CN của các doanh nghiệp. Đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và triển khai trong các doanh nghiệp chế biết tại tỉnh Vĩnh Long: Hoàn thiện cơ chế hỗ trợ đổi mới hệ thống công nghệ tại doanh nghiệp thuộc tầm vĩ mô; Hoàn thiện cơ chế hỗ trợ đổi mới hệ thống công nghệ tại doanh nghiệp thuộc tỉnh Vĩnh Long; Những cơ chế và giải pháp thực hiện khuyến nghị ban hành, nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, triển khai và đổi mới công nghệ đối với doanh nghiệp chế biến tỉnh Vĩnh Long-
dc.format.extent137 tr. + CD-ROM-
dc.language.isovi-
dc.publisherTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Quản lý khoa học và công nghệ (Full)-
dc.subjectVĩnh Long-
dc.subjectNghiên cứu khoa học-
dc.subjectDoanh nghiệp-
dc.subjectQuản lý khoa học-
dc.titleGiải pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và triển khai trong các doanh nghiệp chế biến tại tỉnh Vĩnh Long : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 72-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:USSH - Master Theses


There are no files associated with this item.