Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá năng lực công nghệ trong doanh nghiệp sản xuất công nghiệp (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Phú Thọ): Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 72

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36707Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá năng lực công nghệ trong doanh nghiệp sản xuất công nghiệp (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Phú Thọ): Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 72

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36707