Yếu tố ca dao trong thơ lục bát Đồng Đức Bốn (Trên 3 bình diện: thể thơ, giọng điệu và hệ thống đề tài) : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36720Yếu tố ca dao trong thơ lục bát Đồng Đức Bốn (Trên 3 bình diện: thể thơ, giọng điệu và hệ thống đề tài) : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36720