Đặc điểm truyện truyền kì Việt Nam thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36839Đặc điểm truyện truyền kì Việt Nam thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36839