Về nghiệm của một số lớp phương trình vi - tích phân tự tham chiếu :Luận án TS. Toán học: 60 46 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36851Về nghiệm của một số lớp phương trình vi - tích phân tự tham chiếu :Luận án TS. Toán học: 60 46 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36851