Về nghiệm của một số lớp phương trình vi - tích phân tự tham chiếu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36851Về nghiệm của một số lớp phương trình vi - tích phân tự tham chiếu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36851