Hoạt tính xúc tác của Bentonít Thuận Hải đã được biến tínhư trong phản ứng chuyển hóa một số hợp chất hữu cơ : Luận án TS. Hóa học: 62 44 27 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36867Hoạt tính xúc tác của Bentonít Thuận Hải đã được biến tínhư trong phản ứng chuyển hóa một số hợp chất hữu cơ : Luận án TS. Hóa học: 62 44 27 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36867