Ứng dụng phương pháp mô phỏng động lực phân tử nghiên cứu tương tác giữa phối tử với Protein và ADN : Luận án TS. Hóa học : 62 44 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36877Ứng dụng phương pháp mô phỏng động lực phân tử nghiên cứu tương tác giữa phối tử với Protein và ADN : Luận án TS. Hóa học : 62 44 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36877