Nghiên cứu phương pháp hấp thụ quang phân tử xác định đồng thời các chất có phổ hấp thụ xen phủ nhau dựa trên thuật toán lọc Kalman : Luận án TS. Hóa phân tích: 62 44 29 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36884Nghiên cứu phương pháp hấp thụ quang phân tử xác định đồng thời các chất có phổ hấp thụ xen phủ nhau dựa trên thuật toán lọc Kalman : Luận án TS. Hóa phân tích: 62 44 29 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36884