Chế tạo vật liệu hấp phụ zeolit - polime và nghiên cứu khả năng giữ dinh dưỡng cho cây ngô : Luận án TS. Hóa học: 62 44 27 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36901Chế tạo vật liệu hấp phụ zeolit - polime và nghiên cứu khả năng giữ dinh dưỡng cho cây ngô : Luận án TS. Hóa học: 62 44 27 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36901