Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNgô, Thị Thuận-
dc.contributor.advisorTrần, Thị Như Mai-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Minh Thư-
dc.date.accessioned2017-05-17T06:04:24Z-
dc.date.available2017-05-17T06:04:24Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationNguyễn, T. M. T. (2010). Nghiên cứu xúc tác platin, vàng mang trên vật liệu mao quản trung bình MCM-41, SBA-15 trong phản ứng oxi hóa glucozơ. Luận án Tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecodeV_L1_00355-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36905-
dc.description.abstractLuận án TS. Hóa học hữu cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010-
dc.description.abstractNghiên cứu tổng hợp các hệ xúc tác trên cơ sở kim loại quí Pt, Au kích thước nano phân tán trong mao quản của vật liệu mao quản trung bình MCM-41 và SBA-15. Nghiên cứu tính chất xúc tác của các hệ vật liệu trong phản ứng oxi hoá glucozơ. Nghiên cứu và giải thích ảnh hưởng của các điều kiện thực nghiệm như nhiệt độ, pH, tốc độ dòng, … đến sự định hướng sản phẩm và tìm các điều kiện cho sự chọn lọc axit gluconic.-
dc.description.abstractElectronic Resources-
dc.language.isovi-
dc.publisherTrường Đại học Khoa học Tự nhiên-
dc.relation.replacesLuận án Ngành Hóa Hữu cơ (Full)-
dc.subjectGlucozơ-
dc.subjectHóa học hữu cơ-
dc.subjectPhản ứng oxi hóa khử-
dc.subjectVật liệu mao quản-
dc.titleNghiên cứu xúc tác platin, vàng mang trên vật liệu mao quản trung bình MCM-41, SBA-15 trong phản ứng oxi hóa glucozơ : Luận án TS. Hóa học: 62 44 27 01-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:HUS - Dissertations


 • V_L1_00355_Tom_tat.pdf
  • Size : 2,02 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNgô, Thị Thuận-
  dc.contributor.advisorTrần, Thị Như Mai-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Minh Thư-
  dc.date.accessioned2017-05-17T06:04:24Z-
  dc.date.available2017-05-17T06:04:24Z-
  dc.date.issued2010-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. M. T. (2010). Nghiên cứu xúc tác platin, vàng mang trên vật liệu mao quản trung bình MCM-41, SBA-15 trong phản ứng oxi hóa glucozơ. Luận án Tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecodeV_L1_00355-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36905-
  dc.description.abstractLuận án TS. Hóa học hữu cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010-
  dc.description.abstractNghiên cứu tổng hợp các hệ xúc tác trên cơ sở kim loại quí Pt, Au kích thước nano phân tán trong mao quản của vật liệu mao quản trung bình MCM-41 và SBA-15. Nghiên cứu tính chất xúc tác của các hệ vật liệu trong phản ứng oxi hoá glucozơ. Nghiên cứu và giải thích ảnh hưởng của các điều kiện thực nghiệm như nhiệt độ, pH, tốc độ dòng, … đến sự định hướng sản phẩm và tìm các điều kiện cho sự chọn lọc axit gluconic.-
  dc.description.abstractElectronic Resources-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherTrường Đại học Khoa học Tự nhiên-
  dc.relation.replacesLuận án Ngành Hóa Hữu cơ (Full)-
  dc.subjectGlucozơ-
  dc.subjectHóa học hữu cơ-
  dc.subjectPhản ứng oxi hóa khử-
  dc.subjectVật liệu mao quản-
  dc.titleNghiên cứu xúc tác platin, vàng mang trên vật liệu mao quản trung bình MCM-41, SBA-15 trong phản ứng oxi hóa glucozơ : Luận án TS. Hóa học: 62 44 27 01-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:HUS - Dissertations


 • V_L1_00355_Tom_tat.pdf
  • Size : 2,02 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :