Nghiên cứu tính an toàn và khả năng gây đáp ứng miễn dịch trên khỉ Macaca Mulatta của 3 chủng virut rota hệ giống gốc để sản xuất vacxin rota : Luận án TS. Sinh học: 62 42 40 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36930Nghiên cứu tính an toàn và khả năng gây đáp ứng miễn dịch trên khỉ Macaca Mulatta của 3 chủng virut rota hệ giống gốc để sản xuất vacxin rota : Luận án TS. Sinh học: 62 42 40 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36930