Nghiên cứu tác dụng của một số chất thứ cấp từ thực vật lên vi khuẩn gây sâu răng Streptococcus Mutans : Luận án TS. Sinh học : 62 42 30 15

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36942Nghiên cứu tác dụng của một số chất thứ cấp từ thực vật lên vi khuẩn gây sâu răng Streptococcus Mutans : Luận án TS. Sinh học : 62 42 30 15

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36942