Nghiên cứu biến động địa hình trong mối quan hệ với các hệ sinh thái vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS : Luận án TS. Môi trường và bảo vệ môi trường: 62 85 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36946Nghiên cứu biến động địa hình trong mối quan hệ với các hệ sinh thái vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS : Luận án TS. Môi trường và bảo vệ môi trường: 62 85 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36946