Nghiên cứu địa mạo phục vụ giảm nhẹ, thiệt hại do tai biến trượt lở đất, lũ bùn đá ở tỉnh Lào Cai : Luận án TS. Địa lý tự nhiên : 62 44 72 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36948Nghiên cứu địa mạo phục vụ giảm nhẹ, thiệt hại do tai biến trượt lở đất, lũ bùn đá ở tỉnh Lào Cai : Luận án TS. Địa lý tự nhiên : 62 44 72 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36948