Nghiên cứu chiết tách và chuyển hóa zerumbone trong một số cây thuốc thuộc họ Gừng (Zingiberaceae) Việt Nam và khảo sát hoạt tính gây độc tế bào ung thư : Luận án TS. Hóa học: 62 44 01 14

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36955Nghiên cứu chiết tách và chuyển hóa zerumbone trong một số cây thuốc thuộc họ Gừng (Zingiberaceae) Việt Nam và khảo sát hoạt tính gây độc tế bào ung thư : Luận án TS. Hóa học: 62 44 01 14

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36955