Phân tích, đánh giá điều kiện địa lý và tài nguyên phục vụ tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Vĩnh Phúc: Luận án TS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 62 85 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36956Phân tích, đánh giá điều kiện địa lý và tài nguyên phục vụ tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Vĩnh Phúc: Luận án TS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 62 85 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36956