Nghiên cứu sự lưu hành của một số virus gây bệnh cho người trên dơi ở Việt Nam : Luận án TS. Sinh học: 62 42 40 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36961Nghiên cứu sự lưu hành của một số virus gây bệnh cho người trên dơi ở Việt Nam : Luận án TS. Sinh học: 62 42 40 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36961